Doubt [Air Language film 018]

杉谷諭映像作品©️2020 服部一成による平出隆インタヴュー「詩とデザイン」(「JAGDA」誌掲載)インタヴュー時の記録映像から 2010年7月 多摩美術大学芸術人類学研究所にて

Category Navigation